PREAMBULUM

A. A Life Evolution Bt. (székhely: 9700 Szombathely, Kálvária u. 63/D; cégjegyzékszám: 18-06-103979 adószám: 20705185-3-18, képviseli: Szalkai János) (a továbbiakban: „Adatkezelő”), az általa nyújtott valamennyi, az Adatkezelő Weboldalán (annak al-domain címén) keresztül elérhető HR tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási körében, és ennek kapcsán, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri és szerződött partnerei számára is kötelező és elengedhetetlen feltételként elfogadtatja jelen jogi közlemény (a továbbiakban: „Szabályzat”) rendelkezéseit.

B. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Jelen Szabályzat kibocsátásának célja, hogy biztosítsa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvényben foglalt előírások és az egyéb adat, valamint a titokvédelmi szabályok érvényesülését az alkalmazott eszközök, adatok szükség szerinti védelme útján.

C. A Szabályzat területi hatálya a www.evolutiongroup.hu/life-evolution oldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetése körében történő adatkezelésre terjed ki, míg időbeli hatálya a felhasználó hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a jelen Szabályzat alapján az adatkezelő a személyes adatokat nem törli, vagy a felhasználó a személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri az adatkezelőtől.

D. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az Weboldalon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a Weboldalról más honlapra át lehet térni vagy más honlapra való hivatkozásra vonatkozik.

E. Az Adatkezelő tiszteletben tartja a Weboldal Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli.

I. FOGALMAK:

– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők;

– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

– adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

– felhasználó: minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon nyújtott Szolgáltatást igénybe veszi. A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a Szolgáltatás használatára. Nem lehet felhasználó az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be.

– harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

– hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

– személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

– tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

II. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Neve: Life Evolution Bt.

Székhelye: 9700 Szombathely, Kálvária u. 63/D

Cégjegyzékszám: 18-06-103979

Adószám: 20705185-3-18

Kapcsolat: e-mail: info@life-evolution.hu, telefon: +36 20 485 7867

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal tényleges használatával, valamint a használathoz szükséges adatok önkéntes megadásával adja meg.

IV. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS CÉLJA

1. A Weboldal szolgáltatásának igénybevétele nem regisztrációhoz kötött. Az adatkezelés célja:

– A személyes adatok kérése szakmai és marketing típusú hírlevelek küldése céljából kapcsolódik.;

– A megadott adatok felhasználása új szolgáltatások, termékek és szakmai események értékesítése céljából történő e-mailes felkeresés formájában történik.

– a Felhasználók részére az általuk önként megadott személyes adataik és elérhetőségeik felhasználásával HR szolgáltatásokról szóló hírlevelek, üzenetek és információs anyagok eljuttatása, valamint – külön hozzájárulás alapján – közvetlen üzletszerzési céllal történő kapcsolatfelvétel. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót de a Felhasználónak kötelező megadnia az Adatkezelő által kért, azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatait. Az Adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az Adatkezelő az érintettek adatait a 3. pontban írt célok megvalósulásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszüntetését, illetve az adatok törlését e célt illetően is.

2. Az adatok a Felhasználó azonosítását, a kapcsolattartást szolgálják. A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak, ami kizárólag a Felhasználó önkéntességén alapulhat. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak. A további adatkezelések elsősorban a szolgáltatás nyújtásához, az adatkezelő működési köréhez kapcsolódnak. Ebben a körben az adatszolgáltatás önkéntes.

3. Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. Amennyiben a Felhasználó és az Adatkezelő között olyan jogviszony jön létre, amely szükségessé teszi az adatok kezelését, az Adatkezelő mindaddig kezelheti a személyes adatokat, ameddig az adatkezelésre jogszabály felhatalmazást ad, vagy ameddig arra az esetleges igényérvényesítés érdekében szükség lehet.

4. Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon és webes rendszereken tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Adatkezelő a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldi el az Adatkezelő a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – a partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k: analitika, követés cookie, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást a böngészőjének arra, hogy új cookie-kat állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

5. Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a DoclerNet Hosting Kft. (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Cg.: 01-09-186097, adószám: 24855608-2-42) webtárhely szolgáltató személyében. Az adatok feldolgozása kizárólag olyan technikai műveleteket jelent, mely a www.hrevolution.hu honlap üzemeltetéséhez szükséges. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

V. ADATKEZELÉSI LISTÁK

Üzletszerzési lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok küldése céljából nyilvántartott adatokkal vezetve.

Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett kérelmére adott célra tovább nem kezelhető adatok listája.

Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint –, külön listák formájában, elkülönülő adatbázisokban kezeli az adatokat.

VI. FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSA, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott és az Adatkezelő által rögzített adatok és információk a szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Adatkezelő esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessenek.

2. A Felhasználó az oldalt kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el vagy akár szándékosan vagy akár gondatlanságból a Weboldal bármely szabályzatát megszegte. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó adatai a Felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A Felhasználó nem tanúsíthat olyan kommunikációt/magatartást, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat.

4. Minden Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Adatkezelő vagy vele szerződésben álló harmadik személy érdekeit sérti. A Felhasználó köteles tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Adatkezelő üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul. A Felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.

5. A Felhasználó köteles gondoskodni a saját adatainak biztonságáról. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Adatkezelővel vagy annak bármely partnerével szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet.

6. A Felhasználó köteles az Adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél a Weboldal használata során. Az Adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított harminc napon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve, ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszünteti.

7. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Erre tekintettel amennyiben a Felhasználó kéri, az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó és az Adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

9. A Felhasználó kérheti továbbá az adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

12. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

13. Amennyiben Felhasználó bármely jogát visszaélésszerűen kívánja használni, Adatkezelő jogosult a joggyakorlást megtagadni, illetve korlátozni.

14. Az Adatkezelő kizárja felelősségét a Felhasználó érdekkörére visszavezethető mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár vagy jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában.

VII. ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE

1. Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

2. Az Adatkezelő a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a jelen Szabályzatot vagy akár más szabályzatát sértő Felhasználót az oldalról kizárja.

4. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával megadott adatkezelésekhez és anyagok megküldésének hozzájárulását bármikor visszavonja, vagy ismételten megadja.

5. A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá.

6. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe saját felelősségére. Az Adatkezelő az adatfeldolgozóért felelősséget vállal.

VIII. A SZABÁLYZAT EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA, JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS PANASZKEZELÉS

1. A jelen Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt az Adatkezelő egyoldalúan és adott esetben a Felhasználó hátrányára módosíthatja, amennyiben ezt jogszabály módosítás, üzletpolitikai érdek vagy szerződéses kötelezettség szükségessé teszi. A módosításra való figyelmeztetést a Weboldal nyitófelületén teszi közzé az Adatkezelő, a módosítás hatálybalépését megelőzően minimum nyolc nappal korábban.

2. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. A szolgáltatás további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenően ismételt beleegyezésük, illetve hozzájárulásuk kikérésére nincs szükség.

3. A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal írásban, fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz e-mail üzenet útján, aki az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében 8 munkanapon belül kivizsgálja a panaszt vagy kifogást és a vizsgálat eredményéről a Felhasználót az általa megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatja.

4. Az adatkezelést érintő panasszal a joghatósággal és illetékességgel rendelkező magyar bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) egyaránt lehet élni.

Budapest, 2017. november 15.