A HR-Evolution Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 4. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-913709; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 14653508-2-41) Magyarországon bejegyzett, a magyar jogszabályok szerint működő gazdasági társaság („Adatkezelő”).

A HR-Evolution Kft. elkötelezett, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelje a jelen tájékoztatóban, valamint az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATBAN meghatározott céloknak megfelelően.

Ez a tájékoztató, valamint az Adatkezelési Szabályzat arra szolgál, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás, illetve egyéb, személyes adatokkal összefüggő tevékenység köréről, módjáról és céljairól, valamint az Ön ezekhez kapcsolódó jogairól.

https://evolutiongroup.hu/hr-evolution/, a www.fluktuaciokezeles.hu és a https://www.fluktuaciokutatas.hu/ weboldalak („Weboldal”) böngészése, illetve Adatkezelő hírleveleire („Hírlevél”) történő feliratkozás a jelen tájékoztatónak, valamint az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATNAK az elfogadását is jelenti.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha Ön a családtagjaira, barátaira vagy egyéb harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat ad meg, azzal egyúttal vállalja, illetve igazolja, hogy megkapta az adott harmadik személy határozott és önkéntes hozzájárulását a személyes adatainak az e tájékoztatóban ismertetett célokra történő felhasználás érdekében történő közléséhez.

Adatkezelő személye és kötelezettségei

A Weboldal üzemeltetőjeként az Adatkezelő jár el.

Adatkezelő elérhetőségei:

DoclerNet Hosting Kft.

 • címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.;
 • telefonszáma: 01-09-186097;
 • e-mail címe: 24855608-2-42

Adatkezelés helye: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Adatkezelő és munkavállalói az érintettek személyes adatait az adatkezelési célnak megfelelően, annak megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelik.

Adatkezelő Hírlevél küldéséhez a Mailchimp nevű hírlevél-küldő szolgáltatót veszi igénybe mint adatfeldolgozót („Adatfeldolgozó”).

Adatfeldolgozó neve: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

Elérhetőségei:

 • címe: 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA
 • e-mail címe: info@mailchimp.com

Adatkezelő további adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Weboldallal, Hírlevéllel és a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó különös szabályok

 

A Weboldal adatkezelése

Az Adatkezelő által fenntartott Weboldalhoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Weboldalon tárolt valamennyi tartalomból.

A Weboldalon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

A Weboldal nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés sem valósul meg.

 

A Hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése

 • Az Adatkezelő a tevékenységével kapcsolatosan Hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A Hírlevélre az Adatkezelő Weboldalán lehet feliratkozni.

Az érintett korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat a Hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti például a Hírlevélben a „leiratkozás” linkre kattintva, vagy az Adatkezelő részére e-mailben küldött törlési kérelemmel.

 • Az adatkezelés célja:
 • A személyes adatok kérése szakmai és marketing típusú hírlevelek küldése céljából kapcsolódik.;
 • A megadott adatok felhasználása új szolgáltatások, termékek és szakmai események értékesítése céljából történő e-mailes felkeresés formájában történik. A kezelt adatok köre: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonszám, beosztás.
 • Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5 § (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása.
 • Az adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozás, de legkésőbb az Adatkezelő megszűnésének napja.
 • Az adattárolás módja: elektronikus – hírlevél-küldő rendszer (Mailchimp) útján

 

A kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése

 • Az Adatkezelő valamennyi elérhetőségén és a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjának segítségével valamennyi látogató felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Az adatkezelés jogalapját az érintett biztosítja azáltal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján a vele történő kapcsolatfelvétel céljából önként megadja az adatait Adatkezelő számára. A jelen tájékoztatóban és az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATBAN foglalt információ nyilvánosságra hozatala az Infotv. 20 § (4) bekezdés szerinti, megfelelő előzetes tájékoztatásnak minősül.

 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
 • A kezelt adatok köre: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és miként történő megoldásával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok.
 • Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5 § (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása.
 • Az adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legkésőbb Adatkezelő megszűnéséig.
 • Az adattárolás módja: elektronikus.

 

Ön bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen kérheti az adatkezelés részleges vagy teljes megszüntetését, visszavonhatja az előzőleg adott hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen tájékoztatóban foglalt keretek között. Amennyiben élni kíván a fenti jogaival, vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségen, ahol felteheti a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseit is:
e-mail: info@hrevolution.hu telefon: (+36)-20-485-7867